top of page

JOIN THE TEAM 

CURRENTLY HIRING

SOCIAL MEDIA MARKETING EXPERT & PM
 FULL-TIME

 

WHO'S THIS FOR?

If you are passionate about advertising 
Have ADVANCED  knowledge of digital marketing strategies and have executed campaigns

Are looking to grow as a best-in-class advertising expert and become certified across multiple platforms 

 

RESPONSIBILITIES: 
Manage social media marketing and digital advertising related projects from A to Z including content generation design management, client management, ad setup, optimization, and reporting

Participate in brainstorming discussions as needed

Work with the design team to achieve ahead-of-the-trend designs that communicate your advertising messages correctly 

Run Ads across multiple social media platforms 

Write copy for advertising campaigns and social media 

REQUIREMENTS: 

Bachelor's degree in communications, advertising, marketing or a related field 

Excellent written and oral knowledge of English
Excellent written and oral knowledge of Armenian 
Excellent written and oral knowledge of Russian

Excellent communication skills

Experience in a similar role of 2 years 

To apply send us a cover letter and your CV 

INTERNSHIP IN ADVERTISING
PART-TIME & FULL-TIME
PAID
3-5-MONTH PERIOD

 

WHO'S THIS FOR?

If you are passionate about advertising 
Have basic knowledge of digital marketing concepts
Are looking to pursue a career in advertising and marketing 

 

RESPONSIBILITIES: 
Participate in brainstorming activities for advertising campaigns

Assist with creating copies for ads 

Involvement in team projects 

Create media plans 

Assist with monthly reporting 

REQUIREMENTS: 

4th year student (Senior) of a BA program related to marketing, advertising and communications

Excellent written and oral knowledge of English
Excellent written and oral knowledge of Armenian 
Excellent written and oral knowledge of Russian

Excellent communication skills

To apply send us a cover letter and your CV 

Ու՞մ համար է այս հայտարարությունը.

Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք գովազդով

Ցանկանում եք հիմնարար գիտելիքներ ունենալ թվային մարքեթինգի մասին

Ձեր ապագան տեսնում եք գովազդի և մարքեթինգի ոլորտում
 

Պարտականություններ.

Մասնակցել գովազդային արշավների թիմային քննարկմանը՝ մտքեր գեներացնելուն

Օգնել գովազդների տեքստեր և կարգախոսներ ստեղծելուն

Ներգրավվել  թիմային նախագծերում

Ստեղծել մեդիա պլաններ

Օգնել ամսական հաշվետվություններ ստեղծելուն
 

Պահանջներ

4-րդ կուրսի ուսանող(ավագ)՝ մարքեթինգի, գովազդի և հաղորակցության ոլորտներին վերաբերող BA ծրագրի իմացություն

Անգլերենի գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն

Հայերենի գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն

Ռուսերենի գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն

Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ

Դիմելու համար  ուղարկեք cover letter  եւ CV։

bottom of page